بهسازی لرزه ای پلها

بهسازی لرزه ای پلها

دانلود پایان نامه بهسازی لرزه ای
دانلود پایان نامه شیوه های بهسازی پلها
دانلود پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری پلها
دانلود پایان نامه مهندسی عمران
دانلود پایان نامه بهسازی لرزه ای پلها
دانلود پایان نامه عمران
دانلود پایان نامه رشته عمران

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

بهسازی لرزه ای پلها

 

*آپدیت شد:

ضمیمه شدن “راهکارهای مقاوم سازی پل ها” در قالب 170 صفحه بصورت رایگان:)

 

پیشگفتار

زوال و افزایش ناکارآمدی عملکرد سازه های زیر بنایی و شریانهای حیاتی، مهندسین عمران را با چالش های بزرگی مواجه نموده است. در این میان زیرساختهای موجود در بزرگراه ها با کاهش عمر سازه ای، خوردگی مصالح، خسارات ناشی از تصادف، افزایش بارهای ترافیکی و اهداف اقتصادی که نیاز به افزایش باندهای عبوری و نرخ بار عبوری دارند، مواجه می باشند. در سالهای اخیر صنعت پل سازی در حال تحول بوده و این پیشرفت شامل روشهای مقاوم سازی و تکنولوژی ساخت در سازه های بتنی و فولادی می باشد.

 

مطالعات انجام یافته طی سه دهۀ گذشته و مطالعات اخی ر در دست انجام در چارچوب برنامۀ بهسازی لرزهای پلها در کشور ایران نشان داده است که تعداد قابل اعتنایی از پلهای شهری، راه و راه آهن کفایت لازم برای خدمت رسانی و مقاومت در مقابل نیروهای ناشی از زلزل ۀ محتملالوقوع در عمر مفید باقیمانده، با میزان احتمال وقوع معینِ مورد انتظار در این بازۀ زمانی را دارا نمیباشند. امروزه، به اهمیت مطالعات و اقدامات عملی لازم در ارتباط با ارزیابی آسیب پذیری و در صورت نیاز، بهسازی لرزه ای پلهای موجود، در سطح اجر ایی پی برده شده و به این مطالعات بها داده شده است. با این وجو د به دلیل عدم وجود اسلوب شناسی متحدالشّکل، این مطالعات بدون انجام مطالعات توجیهی و امکان سنجی، ارزیابی اولیه و اولویت بندی در دست انجام بوده است.

 

نه تنها از دیدگاه خسارات ج انی محتمل در اثر فرو ریزی پلها و انعکاس گسترده اجتماعی چنین ضایعاتی، که لطمه جبران ناپذیری به حیثیت جامعه مهندسی کشور نیز وارد خواهد ساخت، بلکه از لحاظ نقش زیر بنایی که پ ل ها در شبکۀ راه های کشور از نظر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و همچنین نجات و امداد و فعالیت های مدیریت بحران پس از وقوع زلزله ایفا می نمایند، طبعاً فروریزی یا تحمل خسارات به میزانی که در بهره برداری متعارف و یا محدود آن ها اختلال ایجاد نماید، قابل پذیرش نبوده و لاز م است برای ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزهای پلها در چارچوب برنامههای پیشگیرانۀ طرح جامع کاهش آسیب های ناشی از زلزلۀ کشور جایگاه ویژهای قائل شد.

 

یادآور میگردد که در اغلب آیین نامه های خارجی مورد استفاده در طراحی پل های موجود در کشور،اهمیت محدود نمودن خ سارت در پل های مهم برای خدمت رسانی بلاوقفه پس از وقوع زلزله ای با احتمال وقوع اندک در دوره عمر مفید پل لحاظ نگردیده است. در پایان نامه حاضر، مفاهیم ارزیابی و بهسازی لرزهای پلها بر اساس دیدگاههای مبتنی بر عملکرد و حالات حدی ذیربط ارایه گردیدد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

بهسازی لرزه ای

شیوه های بهسازی پلها

ارزیابی آسیب پذیری پلها

 

 

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات و مفاهیم بنیادین

فصل اول : ملاحظات مقدماتی و مفاهیم عمومی ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها

-1-1 کلیات  5

-2-1 دامنه کاربرد  5

-3-1 شرایط و محدودیت های کاربرد  6

-4-1 سایر استانداردها و مدارک و متون فنی مرتبط با راهنما . 6

-5-1 سیستم واحدها  6

-6-1 نمادها  7

-7-1 مفاهیم اولیه  7

-8-1 اولویتبندی مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و اقدامات عملی بهسازی لرزهای پلها  8

-9-1 مبانی ارزیابی مبتنی بر عملکرد  9

-10-1 مخاطرات ژئوتکنیکی لرزهای  10

-11-1 طبقهبندی اهمیت  10

-12-1 عمر مفید باقیمانده  10

-13-1 ترازهای عملکردی . 11

 

فصل دوم : فلسفه مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها

-1-2 خلاصه فرایند مطالعات ارزیابی آسیبپذیری . 15

-1-1-2 گروهبندی بهسازی لرزهای  15

-2-1-2 روند عملیاتی بهسازی لرزهای . 16

-3-1- غربال اولیه  16 2

-4-1-2 ارزیابی تفصیلی  17

-2-2 شیوههای بهسازی، ایمنسازی و ارتقای رفتار لرزهای پل  18

-3-2 شناخت وضعیت حاضر پل  19

-4-2 سطوح خطر زمین لرزه . 19

-1-4-2 طراحی و ارزیابی مبتنی بر یک سطح خطر (زمین لرزۀ طراحی)  19

-2-4-2 دیدگاه مبتنی بر دو سطح خطر زمین لرزه . 20

-1-2-4-2 طبقه بندی خاك و ضریب ساختگاه  21

-2-2-4-2 طیف پاسخ طرح . 21

-3-2-4-2 سطوح خطر زمین لرزه  22

-5-2 تهیه طیفهای پاسخ ویژه ساختگاه .  22

-6-2 طیف پاسخ مرتبط با مؤلفه قائم حركت زمین  23

-7-2 اثر تحریك نامتجانس تكیهگاهها . 23

-8-2 عمرمفید پل .  24

-9-2 معیارهای عملكردی . . 24

-1-9-2 سطوح عملكرد . . 24

-2-9-2 میزان خسارت .  24

 

فصل سوم :ملزومات بنیادین

-1-3 روند بهسازی لرزه ای پلها . . 27

-1-1-3 ملاحظات اولیه . 27

-2-1-3 انتخاب هدف بهسازی  27

-3-1- جمعآوری اطلاعات .  27 3

-4-1-3 معیار تشخیص نیاز به بهسازی لرزهای . . 27

-5-1-3 مطالعه گزینههای ذیربط و انتخاب گزینه برتر و شیوه بهسازی . 27

-6-1-3 كنترل طرح بهسازی . . 28

-7-1-3 اهداف بهسازی . 28

-8-1-3 سطوح خطر زلزله . 28

-2-3 ملزومات عمومی .  30

-1-2-3 مقدمه . 30

-2-2-3 اطلاعات وضعیت موجود  30

-3-2-3 پیكربندی و مسیر انتقال بارها . 30

-4-2-3 خواص اعضا و اجزای پل . 31

-5-2- اطلاعات ژئوتكنیكی و ویژگیهای ساختگاه . . 31 3

-6-2-3 استراتژی بهسازی لرزهای پل  31

-1-6-2-3 طبقهبندی از نظر اهمیت  32

-2-6-2-3 بهسازی در تراز ایمنی . . 33

-3-6-2-3 بهسازی در تراز بهره برداری . 33

-4-6-2-3 معیارهای اولویت بندی  34

-7-2-3 ترازهای بهرهبرداری  34

-8-2-3 ترازهای خسارت  34

-3-3 مشخصات زلزله در ارزیابی آسیبپذیری و طرح بهسازی لرزهای  34

-1-3-3 روش تک سطحی . 34

-1-1-3-3 ملزومات حداقل در زمینه مشخصههای زلزله بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی پلها . 35

-2-1-3-3 طیفهای پاسخ طرح ویژه ساختگاه  35

-3-1-3-3 تاریخچههای زمانی حرکت زمین . 36

 

فصل چهارم : مفاهیم تحلیل تقاضا

-1-4 تحلیل لرزهای و تعیین آثار ناشی از زمینلرزه (تقاضا در اعضا و اجزا) . 39

-1-1- رفتار سازه پل  39 4

-1-1-1-4 سازه با رفتار الاستیک خطی . 39

-2-1-1-4 سازه با شکل پذیری محدود . 39

-3-1-1-4 سازه با شکل پذیری زیاد  39

-4-1-1-4 سازه مجهز به سیستم های میراگر  40

-5-1-1-4 سازه با پاسخ غلتشی  لغزشی  40

-2-4 مدل سازی و تحلیل به منظور ارزیابی کمّی . 40

-1-2-4 تحلیل دینامیکی خطی  40

-1-1-2-4 مدل تحلیل  40

-2-1-2-4 تحلیل طیفی مدی  40

-3-1-2-4 تحلیل تاریخچه زمانی الاستیک . 41

-2-2-4 تحلیل استاتیکی غیر خطی  41

-3-2-4 مدل سازه . 41

-4-2-4 تحلیل دینامیکی غیرخطی  42

-5-2-4 ترکیب آثار ناشی از زلزله . 42

-3-4 تقاضای تغییر مکانی کلی  43

-1-3-4 سازۀ الاستیک  43

-2-3-4 سازههای شکلپذیر(شکلپذیری زیاد یا محدود) پلها  43

-1-2-3-4 نحوه محاسبه تغییر مکان کلی سازه . 43

-2-2-3-4 حداقل ظرفیت تغییر مکانی کلی . 44

3-2-3-4 – معیار پذیرش ظرفیت تغییر مکانی  44

-4-2-3-4 شکلپذیری موضعی  44

-3-3-4 سازۀ مجهز به تمهیدات حفاظتی . 44

-4-3-4 سازههای مستقر بر سیستم غلتشی – دورانی . 44

-5-3-4 تغییر مکانهای طراحی برای تکیهگاههای انبساطی  انقباضی . 45

-4-4 تقاضای نیروها و گشتاورها . 45

-1-4-4 سازههای الاستیک . 45

-2-4-4 سازههای شکلپذیر یا دارای شکلپذیری محدود . 45

-3-4-4 سازههای مجهز به تمهیدات حفاظتی  45

 

فصل پنجم : ارزیابی ظرفیت

-1-5 ظرفیت اعضا . 49

-1-1-5 مقاومت مصالح . 49

-2-1-5 آرایش آرماتورها در اعضای بتن آرمه  49

-2-5 مقاومت اسمی اعضای بتن آرمه پ ل های موجود  49

-1-2-5 آثار ناشی از اضمحلال  50

-2-2-5 ظرفیت شکل پذیری  50

-3-5 مقاومت اسمی اعضای فولادی در پ ل های موجود  51

-1-3-5 آثار ناشی از اضمحلال  51

-2-3-5 ظرفیت شکل پذیری  51

 

فصل ششم : شیوه های بهسازی و نحوۀ ارائه طرح بهسازی لرزه ای

-1-6 کلیات . 55

-2-6 طراحی ظرفیتی . 55

-3-6 ذخیره مقاومتی برای اعضاء حفاظت شده از نظر ظرفیتی . 55

56 PΔ -4-6 آثار موسوم به

-5-6 شیوههای عمومی بهسازی پلها  56

-1-5-6 شیوههای بهسازی کف عرشه پل  56

-2-5-6 اتصالات و تکیه گاه ها . 56

-3-5-6 طراحی قیود ممانعت کننده از فروافتادن عرشه از تکیهگاه . 57

-4-5-6 بهسازی پی . 58

-6-6 مطالعات و مخاطرات ساختگاهی  59

-1-6-6 کلیات  59

-2-6-6 ناپایداری شیروانی ها  59

-3-6-6 روانگرایی  60

-4-6-6 تغییرات فشار جانبی خاک . 60

-7-6 اندر کنش خاک  سازه  60

-8-6 سر فصلهای کلی مطالعات در زمینه ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها  61

 

بخش دوم: ارزیابی آسیبپذیری لرزهای پل

فصل هفتم : مفاهیم بنیادین و فلسفه مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای

-1-7 معیارهای عملکردی . 67

-1-1-7 سطوح عملکرد . 67

-1-1-1-7 سطح عملکرد (ع  0 )  خدمت رسانی کاملاً بی وقفه . 67

-2-1-1-7 سطح عملکرد (ع  1)  قابلیت بهرهبرداری بی وقفه . 67

-3-1-1-7 سطح عملکرد (ع  2) قابلیت بهره برداری محدود . 67

-4-1-1-7 سطح عملکرد (ع  3)  ایمنی جانی . 67

-5-1-1-7 سطح عملکرد (ع  4)  آستانه فروریزش 68

6-1-1-7 – سطح عملکرد (ع  5)  ملحوظ نشده . 68

-2-1-7 میزان خسارت . 68

-1-2-1-7 (خ  0)  عدم اعمال خسارت . 68

-2-2-1-7 (خ  1)  خسارت جزئی . 68

-3-2-1-7 (خ  2)  خسارت حداقل . 69

-4-2-1-7 (خ  3)  خسارات قابل ملاحظه . 69

-5-2-1-7 (خ  4)  خسارات عمده و گسترده . 70

6-2-1-7 -(خ  5)  فروریزی کلی یا بخشی از پل . 71

-2-7 سطوح خطر زمین لرزه . 71

-3-7 عمر مفید باقیمانده قابل تخمین پل قبل از بهسازی برای بهرهبرداری متعارف  72

-4-7 ترازهای عملکردی پیشنهادی. 73

-5-7 سطوح خطر پذیری لرزه ای ساختگاه  75

-1-5-7 اثر بزرگنمائی حرکت زمین توسط خاک  75

-6-7 گروه بندی بهسازی لرزه ای پل . 76

-7-7 غربال اولیه  77

78 . -1-7-7 غربال و تشخیص نیاز به بهسازی و اولویتبندی در سطح خطر 1

-1-1-7-7 ارزیابی کیفی  78

2-1-7-7 – ارزیابی کمی اولیه  78

79  -3-1-7-7 تدابیر بهسازی لرزه ای اولیه برای سطح خطر 1

-8-7 ادامه روند مطالعات  79

79. ( -1-8-7 ارزیابی اولیه در سطح خطر (ز 2

-1-1-8-7 گروه بهسازی لرزه ای (الف)  79

80 ( -2-1-8-7 ملزومات حداقل برای سطح خطر (ز 2

81. ( -3-1-8-7 غربال و اولویت بندی برای سطح خطر (ز 2

-9-7 روشهای ارزیابی تفصیلی  82

-1-9-7 تحلیل به منظور کنترل طول نشیمن و نیروها در اتصالات، بدون تحلیل تقاضای اعضا و سیستم  82

-2-9-7 کنترل به منظور بررسی ظرفیت اعضا و اجزا . 82

-3-9-7 کنترل نسبت های ظرفیت به تقاضای عضو به عضو و جزء به جزء  82

-4-9-7 روش طیف ظرفیتی  83

-5-9-7 روش نسبت ظرفیت به تقاضای مجموعه سازه . 83

-6-9-7 روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی  83

-7-9-7 روش ارتعاشات تصادفی . 84

-8-9-7 ملزومات حداقل تحلیل آسیب پذیری پلها  84

-10-7 جمع بندی . 84

 

فصل هشتم : روشهای تحلیل تقاضا و ارزیابی نسبتهای ظرفیت به تقاضا

-1-8 کنترل جزییات اجرایی اتصالات و طول نشیمن سازه عرشه بر تکیهگاهها . 89

-1-1-8 کنترل طول نشیمن . 89

-2-8 کنترل ظرفیت اعضا و اجزا  90

-1-2-8 محدودیت ها در کاربرد روش  91

-3-8 ارزیابی به روش تعیین نسبت ظرفیت به تقاضا  94

-1-3-8 انتخاب روش تحلیل . 96

-1-1-3-8 روش اعمال بار یکنواخت  96

-2-1-3-8 روش تحلیل طیفی چند مودی  99

-3-1-3-8 روش آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی خطی  100

-2-3-8 محدودیتهای کاربرد روش نسبت ظرفیت به تقاضای اعضا و اجزای پل  102

-4-8 روش طیف ظرفیت  102

-1-4-8 اسلوبشناسی  102

-2-4-8 ظرفیت پل . 103

-1-2-4-8 کلیات . 103

-2-2-4- منحنی ظرفیت پل . 104 8

-3-4-8 تقاضای ناشی از اعمال آثار مخرب زمین لرزه بر سازه . 107

-4-4-8 طیف نسبت ظرفیت به تقاضا . 109

-1-4-4-8 محاسبۀ نسبتهای ظرفیت به تقاضای پل . 109

-2-4-4-8 محاسبۀ پاسخ پل  111

-5-4-8 محدوده کاربرد روش طیف ظرفیت . 116

-5-8 روش بررسی نسبت ظرفیت به تقاضای سازه ( روش بار افزون)  116

-1-5-8 ارزیابی ظرفیت تغییرمکانی پل . 116

-2-5-8 محاسبه تقاضا . 118

-3-5-8 محدودیت روش ارزیابی نسبت ظرفیت به تقاضای سازه پل  119

-6-8 ارزیابی به کمک روش دینامیکی غیرخطی  119

فصل نهم : ارزیابی کمّی ظرفیت

-1-9 مراحل ارزیابی کمّی  125

-2-9 ارزیابی پل از دیدگاه طراحی مفهومی لرزه ای  125

-1-2-9 مسیر انتقال بارها  125

-2-2-9 مدلسازی پلها برای تحلیل تقاضا . 126

-1-2-2-9 توزیع جرم . 127

-2-2-2-9 مدلسازی سختی و خواص مصالح  128

-3-2-2-9 مدلسازی پایهها  128

-4-2-2-9 سازۀ عرشه  130

-5-2-2-9 میرایی . 131

-3-9 جابهجایی دایمی خاک . 132

-4-9 ترکیب آثار ناشی از زلزله . 132

-1-4-9 بارگذاری لرزهای در یک امتداد  132

-2-4-9 ترکیب نیروهای ناشی از زلزله در دو یا سه امتداد متعامد . 132

133. % -3-4-9 ترکیب به نسبتهای 100 % و 30

-4-4-9 ترکیب پاسخ برای اعضاء تحت خمش دو محوری  133

-5-9 آثار شتاب قائم حرکت زمین . 134

-6-9 مقاومت اعضا . 135

135 Sn ، -1-6-9 مقاومت اسمی

135. Sd ، -2-6-9 مقاومت طراحی

136 Se ، -3-6-9 مقاومت مورد انتظار

136  So ، -4-6-9 مقاومت افزون

-7-9 مفاهیم طراحی ظرفیتی .  137

-1-7-9 پایه تك ستونی .  137

-2-7-9 پایههای چند ستونه .  137

-8-9 ظرفیت مقاومتی اعضای پل . 139

-1-8-9 مقاومت خمشی ستونها و تیرهای بتنآرمه  139

-1-1-8-9 مقاومت خمشی مورد انتظار  139

-2-1-8-9 ظرفیت افزون خمشی  140

-3-1-8-9 مقاومت خمشی ستون دارای وصله آرماتور در ناحیه تشكیل مفصل پلاستیك . 142

-2-8-9 مقاومت برشی ستونها و تیرهای بتنآرمه . . 143

143 . Vi -1-2-8-9 مقاومت برشی اولیه

144  . Vf ، -2-2-8-9 مقاومت برشی نهایی

-3-8-9 مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون .  145

-1-3-8-9 مقاومت برشی اتصال . . 145

ji ، -2-3-8-9 حداكثر مقاومت اتصال تیر به ستون V

(مقاومت برشی اولیه)  145

jf ، -3-3-8-9 مقاومت اتصال تیر به ستون تركخورده V

(مقاومت برشی نهایی پسماند)  145

-4-8-9 ظرفیت تغییرشكل اعضای پل . . 146

p ، -1-4-8-9 انحنای پلاستیك و دوران مفصل پلاستیك φ

146 

p ، -2-4-8-9 دوران مفصل پلاستیك θ

147 . .

-5-8-9 حالات حدی مبتنی بر تغییر شكل  147

-1-5-8-9 خرابی فشاری بتن غیر محصور . . 147

-2-5-8-9 خرابی فشاری بتن محصور .  147

-3-5-8-9 كمانش آرماتورهای طولی  148

-4-5-8-9 شكست فولاد طولی . 148

-5-5-8-9 خستگی كم تواتر فولاد طولی . . 148

-6-5-8-9 خرابی در ناحیه وصله آرماتورهای طولی . . 149

-7-5-8-9 حالت طول وصلة بلند .  149

-8-5-8-9 حالت طول وصله كوتاه  149

 

فصل دهم : ارزیابی شالوده و پی

راهنمای بهساز ی لرزهای پلها

-1-10 كلیات . 153

-2-10 مدلسازی  153

-1-2-10 شالودههای سطحی منفرد  153

-2-2-10 پیهای شمعی .  154

-3-2-10 سختی و ظرفیت شالودهها . . 154

-3-10 ارزیابی شالودههای منفرد سطحی .  155

-1-3-10 شالودههای انعطافپذیر  157

-2-3-10 پارامترهای ظرفیت پی . 157

-4-10 دیوارهای حایل پایههای كناری . . 158

-1-4-10 ظرفیت پایه كناری . 159

-1-1-4-10 در امتداد طولی . 159

-2-1-4-10 محاسبه نیروی ناشی از فشار مفعولی  160

-3-1-4-10 محاسبه سختی كوله در امتداد طولی  160

-2-4-10 تقاضای تغییر مكانی شالوده . 161

-1-2-4-10 منابع ایجاد تقاضای تغییر مكانی متزاید  161

 

پیوستها

پیوست الف- تحلیل لرزهای پل ها . . 165

پیوست ب- مفاهیم طراحی ظرفیتی . 197

پیوست پ- راهنمای بهسازی لرزه ای  203

پیوست ت- روند عملیاتی ارزیابی به روش نسبت ظرفیت به تقاضا . 213

پیوست ث- جدول توجیه فنی و اقتصادی طرح بهسازی . 247

پیوست ج- راهنمای مطالعات میدانی و گردآوری اطلاعات .  251

پیوست چ- شناسنامه فنی فشرده پلها .  295

پیوست ح- روشهای پیشبینی عمر مفید باقیمانده پلهای بتنی . . 313

پیوست خ- مثال كاربردی . . 321

فهرست مراجع  387

واژه نامه  393

خلاصه انگلیسی

 

 • پاورپوینت آشنایی با سیستان و بلوچستان

  پاورپوینت آشنایی با سیستان و بلوچستان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستان و بلوچستان جهت رشته گردشگری و توریسم در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 عربی هشتم

  پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 عربی هشتم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 عربی هشتم به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

 • طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی

  طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی پیاده سازی مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی زیرساخت های لازم پیاده سازی مدیریت دانش زیرساخت های لازم پیاده سازی مدیریت دانش…

 • پاورپوینت بررسی مروی بر تجربیات پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان در ايران‎

  پاورپوینت بررسی مروی بر تجربیات پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان در ايران‎ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی مروی بر تجربیات پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان در ايران‎ جهت رشته مدیریت در قالب 78 اسلاید…

 • فرمان اتومبیل

  فرمان اتومبیل انواع فرمان سیستم فرمان فرمانهای power steering فرمان اتومبیل سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق مکانیک دانلود مقاله و تحقیق مکانیک رفتن به سایت اصلی فرمان…

 • پاورپوینت بررسی كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت

  پاورپوینت بررسی كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت پاورپوینت بررسی كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت تحقیق بررسی كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت مقاله بررسی كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت تعریف آزمون روانی كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت انواع آزمونهاي رواني انواع…

 • پاورپوینت رزونانس مغناطیسی هسته ای

  پاورپوینت رزونانس مغناطیسی هسته ای رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت رزونانس مغناطیسی هسته ای جهت رشته ی مهندسی در قالب 305 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       رزونانس…

 • پاورپوینت آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی

  پاورپوینت آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی دانلود پاورپوینت آیین نامه ایمنی کارگاههای ساختمانی پاورپوینت آیین نامه حفاظت وبهداشت عمومی درکارگاهها پاورپوینت آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار پاورپوینت ایمنی در کارگاه ساختمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

 • ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری

  ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری  لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با…

 • دانلود تحقیق درباره خودکشی و رویکردهای آن  word

  دانلود تحقیق درباره خودکشی و رویکردهای آن  word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی خودکشی و رویکردهای آن با فرمت docx در قالب 65 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • پاورپوينت درس مبانی جغرافیای شهری

  پاورپوينت درس مبانی جغرافیای شهری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت درس مبانی جغرافیای شهری جهت رشته جغرافيا قالب  214 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش           جغرافياي شهري…

 • مبانی نظری ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی

  مبانی نظری ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی شاخص های ارزیابی عملکرد hse  ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شاخص های عملکردی hse مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی شاخص های ارزیابی عملکرد ایمنی وضعیت HSE…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری 2

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری 2 مبانی نظری برون سپاری ادبیات نظری برون سپاری چارچوب نظری برون سپاری فصل دوم پایان نامه برون سپاری دانلود مبانی نظری برون سپاری پیشینه برون سپاری پیشینه تحقیق برون سپاری پیشینه داخلی…

 • دانلود تحقیق ماهیت و مفهوم برون‌ سپاری با فرمت ورد

  دانلود تحقیق ماهیت و مفهوم برون‌ سپاری با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ماهیت و مفهوم برون‌ سپاری با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت تأثیر محیط سرد بر فعالیت های ورزشی

  پاورپوینت تأثیر محیط سرد بر فعالیت های ورزشی کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت تأثیر محیط سرد بر فعالیت های ورزشی تأثیرمحیط سرد بر فعالیت های ورزشی پاسخ های سازشی به سرما سوخت و ساز در محیط های سرد هوای سرد…

 • پاورپوینت هزینه یابی مرحله ای

  پاورپوینت هزینه یابی مرحله ای پاورپوینت هزینه یابی مرحله ای پیشرفته پاورپوینت هزینه یابی مرحله ای به روش فایفو پاورپوینت هزینه یابی مرحله ای و سفارش کار پاورپوینت هزینه یابی مرحله ای pdf پاورپوینت هزینه یابی مرحله ای به روش…

 • انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها

  انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها کلمات کلیدی : انواع سبكهاي مقابله نظریه های سبكهاي مقابله پایان نامه سبكهاي مقابله عوامل مؤثر بر انتخاب سبكهاي مقابله سبكهاي مقابله و نقش آن در بروز بيماريها ويژگيهاي…

 • دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی

  دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی پاورپوینت درس زمین شناسی مهندسی پاورپوینت زمین شناسی و سازه های مهندسی پاورپوینت زمین شناسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در قالب 22 اسلاید و با…

 • فصل سوم پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان با عنوان محیط خارجی

  فصل سوم پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان با عنوان محیط خارجی پاورپوینت در مورد تئوري و طراحي سازمان دانلود پاورپوینت تئوري و طراحي سازمان پاورپوینت محیط خارجی دانلود پاورپوینت محیط خارجی رفتن به سايت اصلي دانلود فصل سوم پاورپوینت تئوری و…

 • پاورپوینت مطالعات پنجم ابتدایی مبحث خلافت امام علی

  پاورپوینت مطالعات پنجم ابتدایی مبحث خلافت امام علی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مطالعات پنجم ابتدایی مبحث خلافت امام علی در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     مسلمانان…

 • پاورپوینت احیای نوزاد

  پاورپوینت احیای نوزاد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت احیای نوزاد جهت رشته ی پزشکی در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       5 ميليون مورد مرگ نوزاد.…

 • پاورپوینت آموزش تدریس درس پنجم فارسی هشتم - راه نیک بختی

  پاورپوینت آموزش تدریس درس پنجم فارسی هشتم - راه نیک بختی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس پنجم فارسی هشتم - راه نیک بختی به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 5 اسلاید و با…

 • جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

  جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف منع محاکمه مجدد قاعده منع رسیدگی مجدد قاعده منع مجازات مضاعف منع محاکمه مجدد پایان نامه قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف جایگاه قاعده…

 • پاورپوینت مستند سازی

  پاورپوینت مستند سازی پاورپوینت آموزش مستند سازی پاورپوینت درمورد مستند سازی دانلود پاورپوینت درباره مستند سازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مستند سازی جهت رشته ی هنر و کارگردانی در قالب 20  اسلاید و با فرمت pptx به صورت…

 • سیر حقوقی و پیشینه شرکت در جرم در ایران

  سیر حقوقی و پیشینه شرکت در جرم در ایران معاونت در جرم شرکت در جرم ارکان معاونت در جرم سابقه تقنینی معاونت در جرم بررسی تاریخی معاونت در جرم معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران دانلود مقاله کارشناسی ارشد…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند

  پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند پرسشنامه وفاداری برند پرسشنامه وفاداری به برند پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری برند پرسشنامه تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری به برند دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری مصرف کننده…

 • پاورپوینت آموزشی متون تخصصی فیزیک

  پاورپوینت آموزشی متون تخصصی فیزیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی متون تخصصی فیزیک جهت رشته فیزیک در قالب 241 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       جایگاه درس:…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای استراتژیک مدیریت دانش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای استراتژیک مدیریت دانش مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدلهای استراتژیک مدیریت دانش ادبیات نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه مدلهای استراتژیک…

 • پاورپوینت مقدمه ای بر ایمونولوژی

  پاورپوینت مقدمه ای بر ایمونولوژی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ایمونولوژی  جهت رشته ی پزشکی در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مطالعه…

 • دانلود پاورپوینت موتورهای توربو شافت

  دانلود پاورپوینت موتورهای توربو شافت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت موتورهای توربو شافت جهت رشته مکانیک در 30 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       توربوشفت (به انگلیسی: Turboshaft)‏ نوعی…

 • پاورپوینت آناتومی انسانی

  پاورپوینت آناتومی انسانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آناتومی انسانی جهت رشته ی پزشکی در قالب 184 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       آناتومی علمی است که بدن…

 • پاورپوینت پاسخهای ایمنی اختصاصی

  پاورپوینت پاسخهای ایمنی اختصاصی پاورپوینت ایمنی سلولی و هومورال پاورپوینت ایمنی سلولی چیست؟ پاورپوینت ایمنی سلولی به انگلیسی پاورپوینت ایمنی سلولی در سرطان پاورپوینت ایمنی سلولی یعنی چی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پاسخهای ایمنی اختصاصی جهت رشته پزشکی…

 • پاورپوینت اصول مديريت و تئوری سازمان

  پاورپوینت اصول مديريت و تئوری سازمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول مديريت و تئوری سازمان جهت رشته مدیریت در قالب 181 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش        …

 • ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت

  ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت امنیت در اینترنت اشیا معماری اینترنت اشیا اینترنت اشیا در صنعت نفت کاربرد اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز فناوری های مورد استفاده در اینترنت اشیا چالشهاي پیاده سازي و…

 • پاورپوینت مدیریت دولتی نوین

  پاورپوینت مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی نوین آون هیوز ppt پاورپوینت مدیریت دولتی نوین اون هیوز مدیریت دولتی نوین ppt پاورپوینت مدیریت دولتی نوین هیوز پاورپوینت مدیریت دولتی نوین چیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی نوین جهت رشته…